پرش لینک ها

دکتر مرتضی مجاور

پزشک

روان‌پزشک –  بورد تخصصی اعصاب و روان

متولد ۱۳۵۳ – مشهد

دبیر کمیته اعتیاد انجمن  علمی روان‌پزشکان ایران

عضو مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

سردبیر فصل‌نامه طب اعتیاد

دبیر سخن‌رانی‌های کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد از سال ۱۳۹۲